دایره

دایره

از دیگر سازهای کوبی با قدمت زیاد می باشد که از یک نوار نسبتا نازک و حلقوی از جنس چوب تشکیل شده که بر یک سطح آن پوست کشیده اند و سطح دیگر باز است برای اجرای ساز از دست استفاده می شود.

پیش ثبت نام

اساتید دایره